2 Chroniques 29:25-28
25
ויעמד את הלוים בית יהוה במצלתים בנבלים ובכנרות במצות דויד וגד חזה המלך ונתן הנביא כי ביד יהוה המצוה ביד נביאיו׃
26
ויעמדו הלוים בכלי דויד והכהנים בחצצרות׃
27
ויאמר חזקיהו להעלות העלה להמזבח ובעת החל העולה החל שיר יהוה והחצצרות ועל ידי כלי דויד מלך ישראל׃
28
וכל הקהל משתחוים והשיר משורר והחצצרות מחצצרים הכל עד לכלות העלה׃
Psaumes 150:3-6
3
הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור׃
4
הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב׃
5
הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה׃
6
כל הנשמה תהלל יה הללו יה׃
1 Chroniques 25:6
כל אלה על ידי אביהם בשיר בית יהוה במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים על ידי המלך אסף וידותון והימן׃
Psaumes 84:10
כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי רשע׃