Exode 29:38-42
38
וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שנים ליום תמיד׃
39
את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים׃
40
ועשרן סלת בלול בשמן כתית רבע ההין ונסך רבעית ההין יין לכבש האחד׃
41
ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכה תעשה לה לריח ניחח אשה ליהוה׃
42
עלת תמיד לדרתיכם פתח אהל מועד לפני יהוה אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם׃
Nombres 28:3-8
3
ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו ליהוה כבשים בני שנה תמימם שנים ליום עלה תמיד׃
4
את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים׃
5
ועשירית האיפה סלת למנחה בלולה בשמן כתית רביעת ההין׃
6
עלת תמיד העשיה בהר סיני לריח ניחח אשה ליהוה׃
7
ונסכו רביעת ההין לכבש האחד בקדש הסך נסך שכר ליהוה׃
8
ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחח ליהוה׃
1 Rois 18:29
ויהי כעבר הצהרים ויתנבאו עד לעלות המנחה ואין קול ואין ענה ואין קשב׃
2 Chroniques 2:4
הנה אני בונה בית לשם יהוה אלהי להקדיש לו להקטיר לפניו קטרת סמים ומערכת תמיד ועלות לבקר ולערב לשבתות ולחדשים ולמועדי יהוה אלהינו לעולם זאת על ישראל׃
2 Chroniques 31:3
ומנת המלך מן רכושו לעלות לעלות הבקר והערב והעלות לשבתות ולחדשים ולמעדים ככתוב בתורת יהוה׃
Esdras 3:3
ויכינו המזבח על מכונתיו כי באימה עליהם מעמי הארצות ויעל עליו עלות ליהוה עלות לבקר ולערב׃
Ezechiel 46:13-15
13
וכבש בן שנתו תמים תעשה עולה ליום ליהוה בבקר בבקר תעשה אתו׃
14
ומנחה תעשה עליו בבקר בבקר ששית האיפה ושמן שלישית ההין לרס את הסלת מנחה ליהוה חקות עולם תמיד׃
15
ועשו את הכבש ואת המנחה ואת השמן בבקר בבקר עולת תמיד׃
Daniel 9:21
ועוד אני מדבר בתפלה והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחלה מעף ביעף נגע אלי כעת מנחת ערב׃
Amos 4:4
באו בית אל ופשעו הגלגל הרבו לפשע והביאו לבקר זבחיכם לשלשת ימים מעשרתיכם׃