Lévitique 1:3
אם עלה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אתו לרצנו לפני יהוה׃
Génèse 14:19
ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ׃
Génèse 20:7
ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך׃
Génèse 47:7
ויבא יוסף את יעקב אביו ויעמדהו לפני פרעה ויברך יעקב את פרעה׃
Génèse 47:10
ויברך יעקב את פרעה ויצא מלפני פרעה׃
Nombres 6:23-27
23
דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם׃
24
יברכך יהוה וישמרך׃
25
יאר יהוה פניו אליך ויחנך׃
26
ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום׃
27
ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם׃
Josué 22:6
ויברכם יהושע וישלחם וילכו אל אהליהם׃
2 Samuel 6:18
ויכל דוד מהעלות העולה והשלמים ויברך את העם בשם יהוה צבאות׃
1 Rois 8:55
ויעמד ויברך את כל קהל ישראל קול גדול לאמר׃
1 Rois 8:56
ברוך יהוה אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דבר לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דבר ביד משה עבדו׃
2 Chroniques 29:29
וככלות להעלות כרעו המלך וכל הנמצאים אתו וישתחוו׃
2 Chroniques 30:18-20
18
כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה יששכר וזבלון לא הטהרו כי אכלו את הפסח בלא ככתוב כי התפלל יחזקיהו עליהם לאמר יהוה הטוב יכפר בעד׃
19
כל לבבו הכין לדרוש האלהים יהוה אלהי אבותיו ולא כטהרת הקדש׃
20
וישמע יהוה אל יחזקיהו וירפא את העם׃
2 Chroniques 30:27-20
Luc 24:50
ויוליכם מחוץ לעיר עד בית היני וישא את ידיו ויברכם׃
Luc 24:51
ויהי בברכו אתם ויפרד מאתם וינשא השמימה׃
Hébreux 7:7
והנה נכון הדבר כי הקטן יברך על ידי הגדול ממנו׃