Psaumes 25:10
כל ארחות יהוה חסד ואמת לנצרי בריתו ועדתיו׃
Psaumes 44:17
כל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא שקרנו בבריתך׃
Psaumes 105:8
זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור׃
Malachie 4:4
זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים ומשפטים׃
Deutéronome 7:9
וידעת כי יהוה אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותו לאלף דור׃