Amos 5:6
דרשו את יהוה וחיו פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל׃
Sophonie 2:2
בטרם לדת חק כמץ עבר יום בטרם לא יבוא עליכם חרון אף יהוה בטרם לא יבוא עליכם יום אף יהוה׃
Sophonie 2:3
בקשו את יהוה כל ענוי הארץ אשר משפטו פעלו בקשו צדק בקשו ענוה אולי תסתרו ביום אף יהוה׃
2 Chroniques 6:41
ועתה קומה יהוה אלהים לנוחך אתה וארון עזך כהניך יהוה אלהים ילבשו תשועה וחסידיך ישמחו בטוב׃
Psaumes 68:35
נורא אלהים ממקדשיך אל ישראל הוא נתן עז ותעצמות לעם ברוך אלהים׃
Psaumes 78:61
ויתן לשבי עזו ותפארתו ביד צר׃
Psaumes 4:6
רבים אמרים מי יראנו טוב נסה עלינו אור פניך יהוה׃
Psaumes 27:8
לך אמר לבי בקשו פני את פניך יהוה אבקש׃
Psaumes 27:9
אל תסתר פניך ממני אל תט באף עבדך עזרתי היית אל תטשני ואל תעזבני אלהי ישעי׃
Psaumes 67:1
למנצח בנגינת מזמור שיר אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה׃