1 Chroniques 6:2
ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל׃
1 Chroniques 23:12
בני קהת עמרם יצהר חברון ועזיאל ארבעה׃
1 Chroniques 23:19
בני חברון יריהו הראש אמריה השני יחזיאל השלישי ויקמעם הרביעי׃
1 Chroniques 26:23
לעמרמי ליצהרי לחברוני לעזיאלי׃
1 Chroniques 26:30
לחברוני חשביהו ואחיו בני חיל אלף ושבע מאות על פקדת ישראל מעבר לירדן מערבה לכל מלאכת יהוה ולעבדת המלך׃
1 Chroniques 26:31
לחברוני יריה הראש לחברוני לתלדתיו לאבות בשנת הארבעים למלכות דויד נדרשו וימצא בהם גבורי חיל ביעזיר גלעד׃
Exode 6:18
ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה׃
Nombres 26:58
אלה משפחת לוי משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת הקרחי וקהת הולד את עמרם׃