1 Chroniques 6:16-20
16
בני לוי גרשם קהת ומררי׃
17
ואלה שמות בני גרשום לבני ושמעי׃
18
ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל׃
19
בני מררי מחלי ומשי ואלה משפחות הלוי לאבותיהם׃
20
לגרשום לבני בנו יחת בנו זמה בנו׃
1 Chroniques 6:49-20
1 Chroniques 6:50-20
1 Chroniques 12:26-28
26
מן בני הלוי ארבעת אלפים ושש מאות׃
27
ויהוידע הנגיד לאהרן ועמו שלשת אלפים ושבע מאות׃
28
וצדוק נער גבור חיל ובית אביו שרים עשרים ושנים׃
Exode 6:16-22
16
ואלה שמות בני לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה׃
17
בני גרשון לבני ושמעי למשפחתם׃
18
ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה׃
19
ובני מררי מחלי ומושי אלה משפחת הלוי לתלדתם׃
20
ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה׃
21
ובני יצהר קרח ונפג וזכרי׃
22
ובני עזיאל מישאל ואלצפן וסתרי׃
Nombres 3:4
וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם׃