1 Chroniques 17:1
ויהי כאשר ישב דויד בביתו ויאמר דויד אל נתן הנביא הנה אנכי יושב בבית הארזים וארון ברית יהוה תחת יריעות׃
Nombres 10:33
ויסעו מהר יהוה דרך שלשת ימים וארון ברית יהוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה׃
Deutéronome 31:26
לקח את ספר התורה הזה ושמתם אתו מצד ארון ברית יהוה אלהיכם והיה שם בך לעד׃
Josué 4:7
ואמרתם להם אשר נכרתו מימי הירדן מפני ארון ברית יהוה בעברו בירדן נכרתו מי הירדן והיו האבנים האלה לזכרון לבני ישראל עד עולם׃
Juges 20:27
וישאלו בני ישראל ביהוה ושם ארון ברית האלהים בימים ההם׃
1 Samuel 4:3
ויבא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל למה נגפנו יהוה היום לפני פלשתים נקחה אלינו משלה את ארון ברית יהוה ויבא בקרבנו וישענו מכף איבינו׃
Jérémie 3:16
והיה כי תרבו ופריתם בארץ בימים ההמה נאם יהוה לא יאמרו עוד ארון ברית יהוה ולא יעלה על לב ולא יזכרו בו ולא יפקדו ולא יעשה עוד׃
Hébreux 9:4
אשר לו מזבח הזהב לקטרת וארון הברית מצפה זהב כלו ובו צנצנת זהב אשר המן בתוכו ומטה אהרן אשר פרח ולוחות הברית׃
2 Samuel 6:16
והיה ארון יהוה בא עיר דוד ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותרא את המלך דוד מפזז ומכרכר לפני יהוה ותבז לו בלבה׃
1 Samuel 18:27
ויקם דוד וילך הוא ואנשיו ויך בפלשתים מאתים איש ויבא דוד את ערלתיהם וימלאום למלך להתחתן במלך ויתן לו שאול את מיכל בתו לאשה׃
1 Samuel 18:28
וירא שאול וידע כי יהוה עם דוד ומיכל בת שאול אהבתהו׃
1 Samuel 19:11-17
11
וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשמרו ולהמיתו בבקר ותגד לדוד מיכל אשתו לאמר אם אינך ממלט את נפשך הלילה מחר אתה מומת׃
12
ותרד מיכל את דוד בעד החלון וילך ויברח וימלט׃
13
ותקח מיכל את התרפים ותשם אל המטה ואת כביר העזים שמה מראשתיו ותכס בבגד׃
14
וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד ותאמר חלה הוא׃
15
וישלח שאול את המלאכים לראות את דוד לאמר העלו אתו במטה אלי להמתו׃
16
ויבאו המלאכים והנה התרפים אל המטה וכביר העזים מראשתיו׃
17
ויאמר שאול אל מיכל למה ככה רמיתני ותשלחי את איבי וימלט ותאמר מיכל אל שאול הוא אמר אלי שלחני למה אמיתך׃
1 Samuel 25:44
ושאול נתן את מיכל בתו אשת דוד לפלטי בן ליש אשר מגלים׃
2 Samuel 3:13
ויאמר טוב אני אכרת אתך ברית אך דבר אחד אנכי שאל מאתך לאמר לא תראה את פני כי אם לפני הביאך את מיכל בת שאול בבאך לראות את פני׃
2 Samuel 3:14
וישלח דוד מלאכים אל איש בשת בן שאול לאמר תנה את אשתי את מיכל אשר ארשתי לי במאה ערלות פלשתים׃
Exode 15:20
ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת׃
Psaumes 30:11
הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה׃
Psaumes 149:3
יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו לו׃
Psaumes 150:4
הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב׃
Ecclesiaste 3:4
עת לבכות ועת לשחוק עת ספוד ועת רקוד׃
Jérémie 30:19
ויצא מהם תודה וקול משחקים והרבתים ולא ימעטו והכבדתים ולא יצערו׃
Jérémie 33:11
קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אמרים הודו את יהוה צבאות כי טוב יהוה כי לעולם חסדו מבאים תודה בית יהוה כי אשיב את שבות הארץ כבראשנה אמר יהוה׃
2 Samuel 6:20-23
20
וישב דוד לברך את ביתו ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו כהגלות נגלות אחד הרקים׃
21
ויאמר דוד אל מיכל לפני יהוה אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצות אתי נגיד על עם יהוה על ישראל ושחקתי לפני יהוה׃
22
ונקלתי עוד מזאת והייתי שפל בעיני ועם האמהות אשר אמרת עמם אכבדה׃
23
ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה׃
Psaumes 69:7-9
7
כי עליך נשאתי חרפה כסתה כלמה פני׃
8
מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי׃
9
כי קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי׃
Actes 2:13
ואחרים לעגו ויאמרו כי מלאי עסיס המה׃
1 Corinthiens 2:14
הן האדם הנפשי איננו מקבל את דברי רוח אלהים כי המה סכלות לו ולא יוכל להבינם באשר המה נדונים בדרך הרוח׃
2 Corinthiens 5:13
כי אם השתגענו לאלהים היתה זאת ואם השכלנו לכם היתה׃