1 Chroniques 16:6
ובניהו ויחזיאל הכהנים בחצצרות תמיד לפני ארון ברית האלהים׃
Nombres 10:8
ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם׃
2 Chroniques 5:12
והלוים המשררים לכלם לאסף להימן לידתון ולבניהם ולאחיהם מלבשים בוץ במצלתים ובנבלים וכנרות עמדים מזרח למזבח ועמהם כהנים למאה ועשרים מחצררים בחצצרות׃
2 Chroniques 5:13
ויהי כאחד למחצצרים ולמשררים להשמיע קול אחד להלל ולהדות ליהוה וכהרים קול בחצצרות ובמצלתים ובכלי השיר ובהלל ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו והבית מלא ענן בית יהוה׃
Psaumes 81:13
לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו׃
Joël 2:1
תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל ישבי הארץ כי בא יום יהוה כי קרוב׃
Joël 2:15
תקעו שופר בציון קדשו צום קראו עצרה׃
1 Chroniques 15:18
ועמהם אחיהם המשנים זכריהו בן ויעזיאל ושמירמות ויחיאל ועני אליאב ובניהו ומעשיהו ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל השערים׃
1 Chroniques 15:23
וברכיה ואלקנה שערים לארון׃