1 Chroniques 9:21-23
21
זכריה בן משלמיה שער פתח לאהל מועד׃
22
כלם הברורים לשערים בספים מאתים ושנים עשר המה בחצריהם התיחשם המה יסד דויד ושמואל הראה באמונתם׃
23
והם ובניהם על השערים לבית יהוה לבית האהל למשמרות׃
2 Rois 22:4
עלה אל חלקיהו הכהן הגדול ויתם את הכסף המובא בית יהוה אשר אספו שמרי הסף מאת העם׃
2 Rois 25:18
ויקח רב טבחים את שריה כהן הראש ואת צפניהו כהן משנה ואת שלשת שמרי הסף׃
Psaumes 84:10
כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי רשע׃