1 Chroniques 25:2-6
2
לבני אסף זכור ויוסף ונתניה ואשראלה בני אסף על יד אסף הנבא על ידי המלך׃
3
לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה על ידי אביהם ידותון בכנור הנבא על הדות והלל ליהוה׃
4
להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאות׃
5
כל אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר ובנות שלוש׃
6
כל אלה על ידי אביהם בשיר בית יהוה במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים על ידי המלך אסף וידותון והימן׃
1 Chroniques 25:9-31
9
ויצא הגורל הראשון לאסף ליוסף גדליהו השני הוא ואחיו ובניו שנים עשר׃
10
השלשי זכור בניו ואחיו שנים עשר׃
11
הרביעי ליצרי בניו ואחיו שנים עשר׃
12
החמישי נתניהו בניו ואחיו שנים עשר׃
13
הששי בקיהו בניו ואחיו שנים עשר׃
14
השבעי ישראלה בניו ואחיו שנים עשר׃
15
השמיני ישעיהו בניו ואחיו שנים עשר׃
16
התשיעי מתניהו בניו ואחיו שנים עשר׃
17
העשירי שמעי בניו ואחיו שנים עשר׃
18
עשתי עשר עזראל בניו ואחיו שנים עשר׃
19
השנים עשר לחשביה בניו ואחיו שנים עשר׃
20
לשלשה עשר שובאל בניו ואחיו שנים עשר׃
21
לארבעה עשר מתתיהו בניו ואחיו שנים עשר׃
22
לחמשה עשר לירמות בניו ואחיו שנים עשר׃
23
לששה עשר לחנניהו בניו ואחיו שנים עשר׃
24
לשבעה עשר לישבקשה בניו ואחיו שנים עשר׃
25
לשמונה עשר לחנני בניו ואחיו שנים עשר׃
26
לתשעה עשר למלותי בניו ואחיו שנים עשר׃
27
לעשרים לאליתה בניו ואחיו שנים עשר׃
28
לאחד ועשרים להותיר בניו ואחיו שנים עשר׃
29
לשנים ועשרים לגדלתי בניו ואחיו שנים עשר׃
30
לשלשה ועשרים למחזיאות בניו ואחיו שנים עשר׃
31
לארבעה ועשרים לרוממתי עזר בניו ואחיו שנים עשר׃
1 Chroniques 16:5
אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע׃
1 Chroniques 16:6
ובניהו ויחזיאל הכהנים בחצצרות תמיד לפני ארון ברית האלהים׃
1 Chroniques 13:14
וישב ארון האלהים עם בית עבד אדם בביתו שלשה חדשים ויברך יהוה את בית עבד אדם ואת כל אשר לו׃
1 Chroniques 16:5
אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע׃
1 Chroniques 16:38
ועבד אדם ואחיהם ששים ושמונה ועבד אדם בן ידיתון וחסה לשערים׃
1 Chroniques 26:4
ולעבד אדם בנים שמעיה הבכור יהוזבד השני יואח השלשי ושכר הרביעי ונתנאל החמישי׃
1 Chroniques 26:8
כל אלה מבני עבד אדם המה ובניהם ואחיהם איש חיל בכח לעבדה ששים ושנים לעבד אדם׃
1 Chroniques 26:15
לעבד אדם נגבה ולבניו בית האספים׃