1 Chroniques 6:33
ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן יואל בן שמואל׃
1 Chroniques 25:1-5
1
ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון הנביאים בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם׃
2
לבני אסף זכור ויוסף ונתניה ואשראלה בני אסף על יד אסף הנבא על ידי המלך׃
3
לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה על ידי אביהם ידותון בכנור הנבא על הדות והלל ליהוה׃
4
להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאות׃
5
כל אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר ובנות שלוש׃
1 Samuel 8:2
ויהי שם בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה שפטים בבאר שבע׃
1 Chroniques 6:39
ואחיו אסף העמד על ימינו אסף בן ברכיהו בן שמעא׃
1 Chroniques 25:2
לבני אסף זכור ויוסף ונתניה ואשראלה בני אסף על יד אסף הנבא על ידי המלך׃
Psaumes 73:1
מזמור לאסף אך טוב לישראל אלהים לברי לבב׃
Psaumes 83:1
שיר מזמור לאסף אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט אל׃
1 Chroniques 15:19
והמשררים הימן אסף ואיתן במצלתים נחשת להשמיע׃
1 Chroniques 6:44
ובני מררי אחיהם על השמאול איתן בן קישי בן עבדי בן מלוך׃