Exode 25:12
ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית׃
Exode 25:12-15
12
ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית׃
13
ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב׃
14
והבאת את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן בהם׃
15
בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו׃
Exode 37:3-5
3
ויצק לו ארבע טבעת זהב על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעות על צלעו השנית׃
4
ויעש בדי עצי שטים ויצף אתם זהב׃
5
ויבא את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן׃
Exode 40:20
ויקח ויתן את העדת אל הארן וישם את הבדים על הארן ויתן את הכפרת על הארן מלמעלה׃
Nombres 4:6
ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו׃
Nombres 4:15
וכלה אהרן ובניו לכסת את הקדש ואת כל כלי הקדש בנסע המחנה ואחרי כן יבאו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקדש ומתו אלה משא בני קהת באהל מועד׃
Nombres 7:9
ולבני קהת לא נתן כי עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו׃
1 Rois 8:8
ויארכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן הקדש על פני הדביר ולא יראו החוצה ויהיו שם עד היום הזה׃
2 Chroniques 5:9
ויאריכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן הארון על פני הדביר ולא יראו החוצה ויהי שם עד היום הזה׃