1 Chroniques 9:34
אלה ראשי האבות ללוים לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם׃
1 Chroniques 24:31
ויפילו גם הם גורלות לעמת אחיהם בני אהרן לפני דויד המלך וצדוק ואחימלך וראשי האבות לכהנים וללוים אבות הראש לעמת אחיו הקטן׃
1 Chroniques 15:14
ויתקדשו הכהנים והלוים להעלות את ארון יהוה אלהי ישראל׃
Exode 19:14
וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם ויכבסו שמלתם׃
Exode 19:15
ויאמר אל העם היו נכנים לשלשת ימים אל תגשו אל אשה׃
2 Chroniques 5:11
ויהי בצאת הכהנים מן הקדש כי כל הכהנים הנמצאים התקדשו אין לשמור למחלקות׃
2 Chroniques 29:4
ויבא את הכהנים ואת הלוים ויאספם לרחוב המזרח׃
2 Chroniques 29:5
ויאמר להם שמעוני הלוים עתה התקדשו וקדשו את בית יהוה אלהי אבתיכם והוציאו את הנדה מן הקדש׃
2 Chroniques 30:15
וישחטו הפסח בארבעה עשר לחדש השני והכהנים והלוים נכלמו ויתקדשו ויביאו עלות בית יהוה׃
2 Chroniques 35:6
ושחטו הפסח והתקדשו והכינו לאחיכם לעשות כדבר יהוה ביד משה׃
Ezechiel 48:11
לכהנים המקדש מבני צדוק אשר שמרו משמרתי אשר לא תעו בתעות בני ישראל כאשר תעו הלוים׃
Jean 17:17
קדש אתם באמתך דברך אמת הוא׃
Romains 12:1
ועתה הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלהים אשר תשימו את גויותיכם קרבן חי וקדוש ונרצה לאלהים והיתה זאת עבודתכם השכלית׃
Romains 12:2
ואל תשתוו לעולם הזה כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מה הוא רצון האלהים הטוב והחמד והשלם׃
Apocalypse 5:9
וישירו שיר חדש לאמר לך נאה לקחת את הספר ולפתח את חותמיו כי אתה נשחטת ובדמך קניתנו לאלהים מכל משפחה ולשון וכל עם וגוי׃
Apocalypse 5:10
ותעש אתם מלכים וכהנים לאלהינו וימלכו על הארץ׃