1 Chroniques 12:28
וצדוק נער גבור חיל ובית אביו שרים עשרים ושנים׃
1 Chroniques 18:16
וצדוק בן אחיטוב ואבימלך בן אביתר כהנים ושושא סופר׃
1 Samuel 22:20-23
20
וימלט בן אחד לאחימלך בן אחטוב ושמו אביתר ויברח אחרי דוד׃
21
ויגד אביתר לדוד כי הרג שאול את כהני יהוה׃
22
ויאמר דוד לאביתר ידעתי ביום ההוא כי שם דויג האדמי כי הגד יגיד לשאול אנכי סבתי בכל נפש בית אביך׃
23
שבה אתי אל תירא כי אשר יבקש את נפשי יבקש את נפשך כי משמרת אתה עמדי׃
2 Samuel 8:17
וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים ושריה סופר׃
2 Samuel 15:24-29
24
והנה גם צדוק וכל הלוים אתו נשאים את ארון ברית האלהים ויצקו את ארון האלהים ויעל אביתר עד תם כל העם לעבור מן העיר׃
25
ויאמר המלך לצדוק השב את ארון האלהים העיר אם אמצא חן בעיני יהוה והשבני והראני אתו ואת נוהו׃
26
ואם כה יאמר לא חפצתי בך הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו׃
27
ויאמר המלך אל צדוק הכהן הרואה אתה שבה העיר בשלום ואחימעץ בנך ויהונתן בן אביתר שני בניכם אתכם׃
28
ראו אנכי מתמהמה בעברות המדבר עד בוא דבר מעמכם להגיד לי׃
29
וישב צדוק ואביתר את ארון האלהים ירושלם וישבו שם׃
2 Samuel 15:35-29
2 Samuel 20:25
ושיא ספר וצדוק ואביתר כהנים׃
1 Rois 2:35
ויתן המלך את בניהו בן יהוידע תחתיו על הצבא ואת צדוק הכהן נתן המלך תחת אביתר׃