Génèse 4:13
ויאמר קין אל יהוה גדול עוני מנשא׃
Exode 16:6-8
6
ויאמר משה ואהרן אל כל בני ישראל ערב וידעתם כי יהוה הוציא אתכם מארץ מצרים׃
7
ובקר וראיתם את כבוד יהוה בשמעו את תלנתיכם על יהוה ונחנו מה כי תלונו עלינו׃
8
ויאמר משה בתת יהוה לכם בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע בשמע יהוה את תלנתיכם אשר אתם מלינם עליו ונחנו מה לא עלינו תלנתיכם כי על יהוה׃
1 Samuel 28:6-8
6
וישאל שאול ביהוה ולא ענהו יהוה גם בחלמות גם באורים גם בנביאם׃
7
ויאמר שאול לעבדיו בקשו לי אשת בעלת אוב ואלכה אליה ואדרשה בה ויאמרו עבדיו אליו הנה אשת בעלת אוב בעין דור׃
8
ויתחפש שאול וילבש בגדים אחרים וילך הוא ושני אנשים עמו ויבאו אל האשה לילה ויאמר קסומי נא לי באוב והעלי לי את אשר אמר אליך׃
1 Samuel 31:4
ויאמר שאול לנשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב ויפל עליה׃
Job 1:11
ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו אם לא על פניך יברכך׃
Job 1:21
ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך׃
Job 2:5
אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו אם לא אל פניך יברכך׃
Job 2:9
ותאמר לו אשתו עדך מחזיק בתמתך ברך אלהים ומת׃
Proverbes 19:3
אולת אדם תסלף דרכו ועל יהוה יזעף לבו׃
Esaïe 8:21
ועבר בה נקשה ורעב והיה כי ירעב והתקצף וקלל במלכו ובאלהיו ופנה למעלה׃
Jérémie 2:25
מנעי רגלך מיחף וגורנך מצמאה ותאמרי נואש לוא כי אהבתי זרים ואחריהם אלך׃
Ezechiel 33:10
ואתה בן אדם אמר אל בית ישראל כן אמרתם לאמר כי פשעינו וחטאתינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה׃
Matthieu 27:4
חטאתי כי דם נקי הסגרתי והם אמרו מה לנו ולזאת אתה תראה׃
Matthieu 27:5
וישלך את הכסף אל ההיכל ויפן וילך ויחנק׃
2 Corinthiens 2:7
ועתה להפך תסלחו ותנחמו כדי שלא יתבלע האיש בגדל העצבון׃
2 Corinthiens 2:11
פן יונה אתנו השטן כי לא נעלמו מאתנו מזמותיו׃
Apocalypse 16:9-11
9
ויצרבו בני אדם בחם גדול ויגדפו את שם אלהים אשר לו הממשלה על המכות האלה ולא שבו לתת לו הכבוד׃
10
וישפך החמישי את קערתו על כסא החיה ותחשך מלכותה וינשכו מכאב לב את לשונם׃
11
ויגדפו את אלהי השמים ממכאבם ושחינם ולא שבו ממעשיהם׃
Psaumes 27:14
קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃
Psaumes 37:7
דום ליהוה והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות׃
Psaumes 37:9
כי מרעים יכרתון וקוי יהוה המה יירשו ארץ׃
Psaumes 62:5
אך לאלהים דומי נפשי כי ממנו תקותי׃
Esaïe 8:17
וחכיתי ליהוה המסתיר פניו מבית יעקב וקויתי לו׃
Esaïe 26:3
יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃
Esaïe 50:10
מי בכם ירא יהוה שמע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו יבטח בשם יהוה וישען באלהיו׃
Lamentations 3:25
טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו׃
Lamentations 3:26
טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה׃
Habaquq 2:3
כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא יאחר׃
Luc 18:1
וגם משל דבר אליהם להתפלל תמיד ולא להתרפות׃