1 Rois 3:26
ותאמר האשה אשר בנה החי אל המלך כי נכמרו רחמיה על בנה ותאמר בי אדני תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתהו וזאת אמרת גם לי גם לך לא יהיה גזרו׃
Esaïe 49:15
התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך׃
Esaïe 66:13
כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם ובירושלם תנחמו׃