2 Rois 6:17
ויתפלל אלישע ויאמר יהוה פקח נא את עיניו ויראה ויפקח יהוה את עיני הנער וירא והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבת אלישע׃
Luc 24:31
ותפקחנה עיניהם ויכירהו והוא חמק עבר מעיניהם׃
Juges 20:40-42
40
והמשאת החלה לעלות מן העיר עמוד עשן ויפן בנימן אחריו והנה עלה כליל העיר השמימה׃
41
ואיש ישראל הפך ויבהל איש בנימן כי ראה כי נגעה עליו הרעה׃
42
ויפנו לפני איש ישראל אל דרך המדבר והמלחמה הדביקתהו ואשר מהערים משחיתים אותו בתוכו׃
Luc 16:23
ובהיותו במכאבות בשאול וישא את עיניו וירא את אברהם מרחוק ואת לעזר בחיקו׃