Psaumes 91:15
יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו׃
Jacques 5:16-18
16
התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃
17
אליהו אנוש אנוש היה כמנו והתפלל תפלה שלא יהיה מטר ולא היה מטר בארץ שלש שנים וששה חדשים׃
18
וישב ויתפלל והשמים נתנו מטר והארץ הצמיחה את פריה׃
2 Rois 6:18-20
18
וירדו אליו ויתפלל אלישע אל יהוה ויאמר הך נא את הגוי הזה בסנורים ויכם בסנורים כדבר אלישע׃
19
ויאמר אלהם אלישע לא זה הדרך ולא זה העיר לכו אחרי ואוליכה אתכם אל האיש אשר תבקשון וילך אותם שמרונה׃
20
ויהי כבאם שמרון ויאמר אלישע יהוה פקח את עיני אלה ויראו ויפקח יהוה את עיניהם ויראו והנה בתוך שמרון׃
Psaumes 119:18
גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך׃
Esaïe 42:7
לפקח עינים עורות להוציא ממסגר אסיר מבית כלא ישבי חשך׃
Actes 26:18
לפקח את עיניהם למען ישובו מחשך לאור ומיד השטן אל האלהים וימצאו באמונתם בי את סליחת החטאים ואת הנחלה בתוך המקדשים׃
Ephésiens 1:18
ויאר עיני לבבכם למען תדעו אי זו היא תוחלת קריאתו ואי זה הוא עשר כבוד נחלתו בקדשים׃
Apocalypse 3:7
ואל מלאך קהל פילדלפיא כתב כה אמר הקדוש האמתי אשר בידו מפתח דוד הפתח ואין סגר והסגר ואין פתח׃
2 Rois 2:11
ויהי המה הלכים הלוך ודבר והנה רכב אש וסוסי אש ויפרדו בין שניהם ויעל אליהו בסערה השמים׃
Psaumes 34:7
חנה מלאך יהוה סביב ליראיו ויחלצם׃
Psaumes 68:17
רכב אלהים רבתים אלפי שנאן אדני בם סיני בקדש׃
Psaumes 91:11
כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך׃
Psaumes 104:3
המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח׃
Ezechiel 1:13-16
13
ודמות החיות מראיהם כגחלי אש בערות כמראה הלפדים היא מתהלכת בין החיות ונגה לאש ומן האש יוצא ברק׃
14
והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק׃
15
וארא החיות והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו׃
16
מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש ודמות אחד לארבעתן ומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן׃
Zacharie 1:8
ראיתי הלילה והנה איש רכב על סוס אדם והוא עמד בין ההדסים אשר במצלה ואחריו סוסים אדמים שרקים ולבנים׃
Zacharie 6:1-7
1
ואשב ואשא עיני ואראה והנה ארבע מרכבות יצאות מבין שני ההרים וההרים הרי נחשת׃
2
במרכבה הראשנה סוסים אדמים ובמרכבה השנית סוסים שחרים׃
3
ובמרכבה השלשית סוסים לבנים ובמרכבה הרבעית סוסים ברדים אמצים׃
4
ואען ואמר אל המלאך הדבר בי מה אלה אדני׃
5
ויען המלאך ויאמר אלי אלה ארבע רחות השמים יוצאות מהתיצב על אדון כל הארץ׃
6
אשר בה הסוסים השחרים יצאים אל ארץ צפון והלבנים יצאו אל אחריהם והברדים יצאו אל ארץ התימן׃
7
והאמצים יצאו ויבקשו ללכת להתהלך בארץ ויאמר לכו התהלכו בארץ ותתהלכנה בארץ׃
Matthieu 26:53
או היחשב לבך כי לא יכלתי לשאל עתה מאת אבי והוא יצוה לי יותר משנים עשר לגיונות של מלאכים׃
Hébreux 1:14
הלא הם כלם רוחות השרת שלוחים לעזרה בעד העתידים לרשת את הישועה׃
Apocalypse 19:11
וארא את השמים נפתחים והנה סוס לבן והרכב עליו נקרא נאמן ואמתי ובצדק הוא שפט ולחם׃
Apocalypse 19:14
וצבאות השמים יצאים אחריו על סוסים לבנים מלבשים בגדי בוץ לבן וטהור׃