2 Rois 4:32
ויבא אלישע הביתה והנה הנער מת משכב על מטתו׃
2 Rois 4:33
ויבא ויסגר הדלת בעד שניהם ויתפלל אל יהוה׃
1 Rois 17:19
ויאמר אליה תני לי את בנך ויקחהו מחיקה ויעלהו אל העליה אשר הוא ישב שם וישכבהו על מטתו׃
1 Rois 17:20
ויקרא אל יהוה ויאמר יהוה אלהי הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הרעות להמית את בנה׃
Esaïe 26:20
לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור זעם׃
Matthieu 6:6
ואתה כי תתפלל בוא בחדרך וסגר דלתך בעדך והתפלל אל אביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך׃
Marc 5:40
וישחקו לו והוא גרש את כלם ויקח את אבי הנערה ואת אמה ואת אשר אתו ויבא החדרה אשר שם שכבת הנערה׃
Actes 9:40
ויוצא פטרוס את כלם החוצה ויכרע על ברכיו ויתפלל ויפן אל גויתה ויאמר טביתא קומי ותפתח את עיניה ותרא את פטרוס ותתעודד׃
Marc 6:37-44
37
ויען ויאמר אליהם תנו אתם להם לאכלה ויאמרו אליו הנלך לקנות לחם במאתים דינר ונתן להם לאכלה׃
38
ויאמר אליהם כמה ככרות לחם יש לכם לכו וראו וידעו ויאמרו חמש ושני דגים׃
39
ויצו אותם לשבת כלם חברה חברה לבדה על ירק הדשא׃
40
וישבו להם שורות שורות למאות ולחמשים׃
41
ויקח את חמשת ככרות הלחם ואת שני הדגים וישא עיניו השמימה ויברך ויפרס את הלחם ויתן לתלמידיו לשום לפניהם ואת שני הדגים חלק לכלם׃
42
ויאכלו כלם וישבעו׃
43
וישאו מן הפתותים מלוא סלים שנים עשר וגם מן הדגים׃
44
והאכלים מן הלחם היו כחמשת אלפי איש׃
Marc 8:5-9
5
וישאל אותם כמה ככרות לחם יש לכם ויאמרו שבע׃
6
ויצו את העם לשבת לארץ ויקח את שבע ככרות הלחם ויברך ויפרס ויתן אותם לתלמידיו לשום לפניהם וישימו לפני העם׃
7
ויהי להם מעט דגים קטנים ויברך ויאמר לשום לפניהם גם את אלה׃
8
ויאכלו וישבעו וישאו מן הפתותים הנותרים שבעת דודים׃
9
והאכלים היו כארבעת אלפי איש וישלחם׃
Jean 2:7-9
7
ויאמר אליהם ישוע מלאו לכם הכדים מים וימלאום עד למעלה׃
8
ויאמר שאבו נא והביאו אל רב המסבה ויביאו׃
9
ויטעם רב המסבה את המים אשר נהפכו ליין ולא ידע מאין הוא ואולם המשרתים אשר שאבו את המים ידעו ויקרא רב המסבה אל החתן׃
Jean 6:11
ויקח ישוע את ככרות הלחם ויברך ויתן לתלמידיו והתלמידים אל המסבים וככה גם מן הדגים כאות נפשם׃
Ephésiens 3:20
ולו אשר יכל להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכח הפעל בקרבנו׃