Josué 18:18
ועבר אל כתף מול הערבה צפונה וירד הערבתה׃
2 Chroniques 36:3
ויסירהו מלך מצרים בירושלם ויענש את הארץ מאה ככר כסף וככר זהב׃
2 Chroniques 36:4
וימלך מלך מצרים את אליקים אחיו על יהודה וירושלם ויסב את שמו יהויקים ואת יואחז אחיו לקח נכו ויביאהו מצרימה׃
1 Chroniques 3:15
ובני יאשיהו הבכור יוחנן השני יהויקים השלשי צדקיהו הרביעי שלום׃
2 Rois 24:17
וימלך מלך בבל את מתניה דדו תחתיו ויסב את שמו צדקיהו׃
Génèse 41:45
ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן לו את אסנת בת פוטי פרע כהן אן לאשה ויצא יוסף על ארץ מצרים׃
Daniel 1:7
וישם להם שר הסריסים שמות וישם לדניאל בלטשאצר ולחנניה שדרך ולמישאל מישך ולעזריה עבד נגו׃
Jérémie 22:11
כי כה אמר יהוה אל שלם בן יאשיהו מלך יהודה המלך תחת יאשיהו אביו אשר יצא מן המקום הזה לא ישוב שם עוד׃
Jérémie 22:12
כי במקום אשר הגלו אתו שם ימות ואת הארץ הזאת לא יראה עוד׃
Ezechiel 19:3
ותעל אחד מגריה כפיר היה וילמד לטרף טרף אדם אכל׃
Ezechiel 19:4
וישמעו אליו גוים בשחתם נתפש ויבאהו בחחים אל ארץ מצרים׃