Deutéronome 22:8
כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו׃
Jérémie 19:13
והיו בתי ירושלם ובתי מלכי יהודה כמקום התפת הטמאים לכל הבתים אשר קטרו על גגתיהם לכל צבא השמים והסך נסכים לאלהים אחרים׃
Sophonie 1:5
ואת המשתחוים על הגגות לצבא השמים ואת המשתחוים הנשבעים ליהוה והנשבעים במלכם׃
2 Rois 21:5
ויבן מזבחות לכל צבא השמים בשתי חצרות בית יהוה׃
2 Rois 21:21
וילך בכל הדרך אשר הלך אביו ויעבד את הגללים אשר עבד אביו וישתחו להם׃
2 Rois 21:22
ויעזב את יהוה אלהי אבתיו ולא הלך בדרך יהוה׃
2 Chroniques 33:5
ויבן מזבחות לכל צבא השמים בשתי חצרות בית יהוה׃
2 Chroniques 33:15
ויסר את אלהי הנכר ואת הסמל מבית יהוה וכל המזבחות אשר בנה בהר בית יהוה ובירושלם וישלך חוצה לעיר׃