2 Rois 19:10
כה תאמרון אל חזקיהו מלך יהודה לאמר אל ישאך אלהיך אשר אתה בטח בו לאמר לא תנתן ירושלם ביד מלך אשור׃
2 Rois 18:5
ביהוה אלהי ישראל בטח ואחריו לא היה כמהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו׃
2 Rois 18:30
ואל יבטח אתכם חזקיהו אל יהוה לאמר הצל יצילנו יהוה ולא תנתן את העיר הזאת ביד מלך אשור׃
Deutéronome 32:31
כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים׃
2 Chroniques 32:14
מי בכל אלהי הגוים האלה אשר החרימו אבותי אשר יכול להציל את עמו מידי כי יוכל אלהיכם להציל אתכם מידי׃
2 Chroniques 32:19
וידברו אל אלהי ירושלם כעל אלהי עמי הארץ מעשה ידי האדם׃
Esaïe 37:37
ויסע וילך וישב סנחריב מלך אשור וישב בנינוה׃
Esaïe 37:38
ויהי הוא משתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושראצר בניו הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר חדן בנו תחתיו׃
2 Rois 19:7
הנני נתן בו רוח ושמע שמועה ושב לארצו והפלתיו בחרב בארצו׃
2 Chroniques 32:21
וישלח יהוה מלאך ויכחד כל גבור חיל ונגיד ושר במחנה מלך אשור וישב בבשת פנים לארצו ויבא בית אלהיו ומיציאו מעיו שם הפילהו בחרב׃
Génèse 8:4
ותנח התבה בחדש השביעי בשבעה עשר יום לחדש על הרי אררט׃
Jérémie 51:27
שאו נס בארץ תקעו שופר בגוים קדשו עליה גוים השמיעו עליה ממלכות אררט מני ואשכנז פקדו עליה טפסר העלו סוס כילק סמר׃
Esdras 4:2
ויגשו אל זרבבל ואל ראשי האבות ויאמרו להם נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלהיכם ולא אנחנו זבחים מימי אסר חדן מלך אשור המעלה אתנו פה׃