2 Rois 20:6
והספתי על ימיך חמש עשרה שנה ומכף מלך אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי׃
Psaumes 46:5
אלהים בקרבה בל תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר׃
Psaumes 46:6
המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ׃
Psaumes 48:2-8
2
יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב׃
3
אלהים בארמנותיה נודע למשגב׃
4
כי הנה המלכים נועדו עברו יחדו׃
5
המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו׃
6
רעדה אחזתם שם חיל כיולדה׃
7
ברוח קדים תשבר אניות תרשיש׃
8
כאשר שמענו כן ראינו בעיר יהוה צבאות בעיר אלהינו אלהים יכוננה עד עולם סלה׃
Esaïe 31:5
כצפרים עפות כן יגן יהוה צבאות על ירושלם גנון והציל פסח והמליט׃
Esaïe 38:6
ומכף מלך אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על העיר הזאת׃
Deutéronome 32:27
לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו פן יאמרו ידינו רמה ולא יהוה פעל כל זאת׃
Esaïe 43:25
אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכר׃
Esaïe 48:9
למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטם לך לבלתי הכריתך׃
Esaïe 48:11
למעני למעני אעשה כי איך יחל וכבודי לאחר לא אתן׃
Ezechiel 36:22
לכן אמר לבית ישראל כה אמר אדני יהוה לא למענכם אני עשה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם׃
Ephésiens 1:6
לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו׃
Ephésiens 1:14
כי זה ערבון ירשתנו לפדות לו עם סגלה לתהלת כבודו׃
1 Rois 11:12
אך בימיך לא אעשנה למען דוד אביך מיד בנך אקרענה׃
1 Rois 11:13
רק את כל הממלכה לא אקרע שבט אחד אתן לבנך למען דוד עבדי ולמען ירושלם אשר בחרתי׃
1 Rois 15:4
כי למען דוד נתן יהוה אלהיו לו ניר בירושלם להקים את בנו אחריו ולהעמיד את ירושלם׃
Esaïe 9:7
למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת׃
Jérémie 23:5
הנה ימים באים נאם יהוה והקמתי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ׃
Jérémie 23:6
בימיו תושע יהודה וישראל ישכן לבטח וזה שמו אשר יקראו יהוה צדקנו׃
Jérémie 33:21
גם בריתי תפר את דוד עבדי מהיות לו בן מלך על כסאו ואת הלוים הכהנים משרתי׃
Jérémie 33:26
גם זרע יעקוב ודוד עבדי אמאס מקחת מזרעו משלים אל זרע אברהם ישחק ויעקב כי אשוב את שבותם ורחמתים׃