Esaïe 8:7-10
7
ולכן הנה אדני מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים את מלך אשור ואת כל כבודו ועלה על כל אפיקיו והלך על כל גדותיו׃
8
וחלף ביהודה שטף ועבר עד צואר יגיע והיה מטות כנפיו מלא רחב ארצך עמנו אל׃
9
רעו עמים וחתו והאזינו כל מרחקי ארץ התאזרו וחתו התאזרו וחתו׃
10
עצו עצה ותפר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל׃
Esaïe 10:24
לכן כה אמר אדני יהוה צבאות אל תירא עמי ישב ציון מאשור בשבט יככה ומטהו ישא עליך בדרך מצרים׃
Esaïe 10:25
כי עוד מעט מזער וכלה זעם ואפי על תבליתם׃
Esaïe 10:28-32
28
בא על עית עבר במגרון למכמש יפקיד כליו׃
29
עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה׃
30
צהלי קולך בת גלים הקשיבי לישה עניה ענתות׃
31
נדדה מדמנה ישבי הגבים העיזו׃
32
עוד היום בנב לעמד ינפף ידו הר בית ציון גבעת ירושלם׃
Esaïe 37:33-35
33
לכן כה אמר יהוה אל מלך אשור לא יבוא אל העיר הזאת ולא יורה שם חץ ולא יקדמנה מגן ולא ישפך עליה סללה׃
34
בדרך אשר בא בה ישוב ואל העיר הזאת לא יבוא נאם יהוה׃
35
וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי׃
2 Samuel 20:15
ויבאו ויצרו עליו באבלה בית המעכה וישפכו סללה אל העיר ותעמד בחל וכל העם אשר את יואב משחיתם להפיל החומה׃
Ezechiel 21:22
בימינו היה הקסם ירושלם לשום כרים לפתח פה ברצח להרים קול בתרועה לשום כרים על שערים לשפך סללה לבנות דיק׃
Luc 19:43
כי ימים באים עליך ושפכו איביך סוללה סביביך והקיפוך וצרו עליך מכל עבריך׃
Luc 19:44
וסחבו אותך ואת בניך בקרבך ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב כי לא ידעת את עת פקדתך׃