2 Rois 19:21
זה הדבר אשר דבר יהוה עליו בזה לך לעגה לך בתולת בת ציון אחריך ראש הניעה בת ירושלם׃
2 Rois 19:31-34
31
כי מירושלם תצא שארית ופליטה מהר ציון קנאת יהוה תעשה זאת׃
32
לכן כה אמר יהוה אל מלך אשור לא יבא אל העיר הזאת ולא יורה שם חץ ולא יקדמנה מגן ולא ישפך עליה סללה׃
33
בדרך אשר יבא בה ישוב ואל העיר הזאת לא יבא נאם יהוה׃
34
וגנותי אל העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי׃
2 Rois 20:8
ויאמר חזקיהו אל ישעיהו מה אות כי ירפא יהוה לי ועליתי ביום השלישי בית יהוה׃
2 Rois 20:9
ויאמר ישעיהו זה לך האות מאת יהוה כי יעשה יהוה את הדבר אשר דבר הלך הצל עשר מעלות אם ישוב עשר מעלות׃
Exode 3:12
ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה׃
1 Samuel 2:34
וזה לך האות אשר יבא אל שני בניך אל חפני ופינחס ביום אחד ימותו שניהם׃
Esaïe 7:11-14
11
שאל לך אות מעם יהוה אלהיך העמק שאלה או הגבה למעלה׃
12
ויאמר אחז לא אשאל ולא אנסה את יהוה׃
13
ויאמר שמעו נא בית דוד המעט מכם הלאות אנשים כי תלאו גם את אלהי׃
14
לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל׃
Luc 2:12
וזה לכם האות תמצאון ילד מחתל ומנח באבוס׃
Lévitique 25:4
ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת ליהוה שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר׃
Lévitique 25:5
את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצר שנת שבתון יהיה לארץ׃
Lévitique 25:20-22
20
וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעת הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו׃
21
וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנים׃
22
וזרעתם את השנה השמינת ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעת עד בוא תבואתה תאכלו ישן׃
Esaïe 37:30
וזה לך האות אכול השנה ספיח ובשנה השנית שחיס ובשנה השלישית זרעו וקצרו ונטעו כרמים ואכול פרים׃