Psaumes 2:1-5
1
למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק׃
2
יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו׃
3
ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו׃
4
יושב בשמים ישחק אדני ילעג למו׃
5
אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו׃
Psaumes 7:6
קומה יהוה באפך הנשא בעברות צוררי ועורה אלי משפט צוית׃
Psaumes 10:13
על מה נאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרש׃
Psaumes 10:14
ראתה כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר׃
Psaumes 46:6
המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ׃
Psaumes 93:3
נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים׃
Psaumes 93:4
מקלות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום יהוה׃
Luc 6:11
והמה נמלאו חמה ויוסדו יחד מה לעשות לישוע׃
Jean 15:18
אם העולם שנא אתכם דעו כי אתי שנא ראשונה׃
Jean 15:23
השנא אתי ישנא גם את אבי׃
Jean 15:24
לולא עשיתי בתוכם את המעשים אשר איש זולתי לא עשה לא היה בהם חטא ועתה ראו וישנאו גם אתי גם את אבי׃
Actes 7:51
קשי ערף וערלי לב ואזנים ממרים הייתם תמיד ברוח הקדש כאבותיכם גם אתם׃
Psaumes 65:7
משביח שאון ימים שאון גליהם והמון לאמים׃
Psaumes 74:4
שאגו צרריך בקרב מועדך שמו אותתם אתות׃
Psaumes 74:23
אל תשכח קול צרריך שאון קמיך עלה תמיד׃
Psaumes 83:2
כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש׃
Job 41:2
התשים אגמון באפו ובחוח תקוב לחיו׃
Psaumes 32:9
אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך׃
Ezechiel 29:4
ונתתי חחיים בלחייך והדבקתי דגת יאריך בקשקשתיך והעליתיך מתוך יאריך ואת כל דגת יאריך בקשקשתיך תדבק׃
Ezechiel 38:4
ושובבתיך ונתתי חחים בלחייך והוצאתי אותך ואת כל חילך סוסים ופרשים לבשי מכלול כלם קהל רב צנה ומגן תפשי חרבות כלם׃
Amos 4:2
נשבע אדני יהוה בקדשו כי הנה ימים באים עליכם ונשא אתכם בצנות ואחריתכן בסירות דוגה׃
2 Rois 19:33
בדרך אשר יבא בה ישוב ואל העיר הזאת לא יבא נאם יהוה׃
2 Rois 19:36
ויסע וילך וישב סנחריב מלך אשור וישב בנינוה׃
2 Rois 19:37
ויהי הוא משתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושראצר הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר חדן בנו תחתיו׃