Psaumes 10:11
אמר בלבו שכח אל הסתיר פניו בל ראה לנצח׃
Psaumes 11:1
למנצח לדוד ביהוה חסיתי איך תאמרו לנפשי נודו הרכם צפור׃
Psaumes 14:1
למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עשה טוב׃
Psaumes 50:21
אלה עשית והחרשתי דמית היות אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך׃
Esaïe 30:10
אשר אמרו לראים לא תראו ולחזים לא תחזו לנו נכחות דברו לנו חלקות חזו מהתלות׃
Esaïe 30:11
סורו מני דרך הטו מני ארח השביתו מפנינו את קדוש ישראל׃
Osée 7:3
ברעתם ישמחו מלך ובכחשיהם שרים׃
Amos 7:13-17
13
ובית אל לא תוסיף עוד להנבא כי מקדש מלך הוא ובית ממלכה הוא׃
14
ויען עמוס ויאמר אל אמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי כי בוקר אנכי ובולס שקמים׃
15
ויקחני יהוה מאחרי הצאן ויאמר אלי יהוה לך הנבא אל עמי ישראל׃
16
ועתה שמע דבר יהוה אתה אמר לא תנבא על ישראל ולא תטיף על בית ישחק׃
17
לכן כה אמר יהוה אשתך בעיר תזנה ובניך ובנתיך בחרב יפלו ואדמתך בחבל תחלק ואתה על אדמה טמאה תמות וישראל גלה יגלה מעל אדמתו׃
Michée 2:6
אל תטפו יטיפון לא יטפו לאלה לא יסג כלמות׃
Michée 2:7
האמור בית יעקב הקצר רוח יהוה אם אלה מעלליו הלוא דברי ייטיבו עם הישר הולך׃
Michée 2:11
לו איש הלך רוח ושקר כזב אטף לך ליין ולשכר והיה מטיף העם הזה׃
1 Corinthiens 2:14-16
14
הן האדם הנפשי איננו מקבל את דברי רוח אלהים כי המה סכלות לו ולא יוכל להבינם באשר המה נדונים בדרך הרוח׃
15
אבל האדם הרוחני ידין את הכל ואותו לא ידין איש׃
16
כי מי תכן את רוח יהוה ומי יודיענו ואנחנו הנה יש לנו רוח המשיח׃