1 Rois 8:1
אז יקהל שלמה את זקני ישראל את כל ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל אל המלך שלמה ירושלם להעלות את ארון ברית יהוה מעיר דוד היא ציון׃
2 Rois 5:7
ויהי כקרא מלך ישראל את הספר ויקרע בגדיו ויאמר האלהים אני להמית ולהחיות כי זה שלח אלי לאסף איש מצרעתו כי אך דעו נא וראו כי מתאנה הוא לי׃
1 Chroniques 13:1
ויועץ דויד עם שרי האלפים והמאות לכל נגיד׃
1 Chroniques 28:1
ויקהל דויד את כל שרי ישראל שרי השבטים ושרי המחלקות המשרתים את המלך ושרי האלפים ושרי המאות ושרי כל רכוש ומקנה למלך ולבניו עם הסריסים והגבורים ולכל גבור חיל אל ירושלם׃
Proverbes 11:14
באין תחבלות יפל עם ותשועה ברב יועץ׃
2 Rois 5:7
ויהי כקרא מלך ישראל את הספר ויקרע בגדיו ויאמר האלהים אני להמית ולהחיות כי זה שלח אלי לאסף איש מצרעתו כי אך דעו נא וראו כי מתאנה הוא לי׃
Job 15:35
הרה עמל וילד און ובטנם תכין מרמה׃
Psaumes 7:14
הנה יחבל און והרה עמל וילד שקר׃
Psaumes 36:4
און יחשב על משכבו יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס׃
Psaumes 62:3
עד אנה תהותתו על איש תרצחו כלכם כקיר נטוי גדר הדחויה׃
Psaumes 140:2
אשר חשבו רעות בלב כל יום יגורו מלחמות׃
Proverbes 6:14
תהפכות בלבו חרש רע בכל עת מדנים ישלח׃
Proverbes 11:27
שחר טוב יבקש רצון ודרש רעה תבואנו׃
Proverbes 24:2
כי שד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה׃
Daniel 11:27
ושניהם המלכים לבבם למרע ועל שלחן אחד כזב ידברו ולא תצלח כי עוד קץ למועד׃
Romains 3:13-18
13
קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון חמת עכשוב תחת שפתימו׃
14
אשר אלה פיהם מלא ומררות׃
15
רגליהם ימהרו לשפך דם׃
16
שד ושבר במסלותם׃
17
ודרך שלום לא ידעו׃
18
אין פחד אלהים לנגד עיניהם׃