Nombres 17:12
ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו׃
Nombres 17:13
כל הקרב הקרב אל משכן יהוה ימות האם תמנו לגוע׃
1 Samuel 5:10
וישלחו את ארון האלהים עקרון ויהי כבוא ארון האלהים עקרון ויזעקו העקרנים לאמר הסבו אלי את ארון אלהי ישראל להמיתני ואת עמי׃
1 Samuel 5:11
וישלחו ויאספו את כל סרני פלשתים ויאמרו שלחו את ארון אלהי ישראל וישב למקמו ולא ימית אתי ואת עמי כי היתה מהומת מות בכל העיר כבדה מאד יד האלהים שם׃
1 Samuel 6:20
ויאמרו אנשי בית שמש מי יוכל לעמד לפני יהוה האלהים הקדוש הזה ואל מי יעלה מעלינו׃
Psaumes 119:120
סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי׃
Esaïe 6:5
ואמר אוי לי כי נדמיתי כי איש טמא שפתים אנכי ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב כי את המלך יהוה צבאות ראו עיני׃
Luc 5:8
ויהי כראות שמעון פטרוס את זאת ויפל לברכי ישוע ויאמר אדני צא נא מעמי כי איש חוטא אנכי׃
Luc 5:9
כי שמה החזיקה אותו ואת כל אשר אתו על ציד הדגים אשר צדו׃
1 Pierre 3:6
כשרה אשר שמעה בקול אברהם ותקרא לו אדון אשר אתן הייתן לה לבנות בעשותכן הטוב ולא תיראנה מפחד׃
1 Rois 8:27
כי האמנם ישב אלהים על הארץ הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי׃
1 Chroniques 13:11
ויחר לדויד כי פרץ יהוה פרץ בעזא ויקרא למקום ההוא פרץ עזא עד היום הזה׃
1 Chroniques 13:12
ויירא דויד את האלהים ביום ההוא לאמר היך אביא אלי את ארון האלהים׃
Job 25:5
הן עד ירח ולא יאהיל וכוכבים לא זכו בעיניו׃
Job 25:6
אף כי אנוש רמה ובן אדם תולעה׃