Lévitique 10:1-3
1
ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטרת ויקרבו לפני יהוה אש זרה אשר לא צוה אתם׃
2
ותצא אש מלפני יהוה ותאכל אותם וימתו לפני יהוה׃
3
ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר יהוה לאמר בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידם אהרן׃
1 Samuel 6:19
ויך באנשי בית שמש כי ראו בארון יהוה ויך בעם שבעים איש חמשים אלף איש ויתאבלו העם כי הכה יהוה בעם מכה גדולה׃
1 Chroniques 13:10
ויחר אף יהוה בעזא ויכהו על אשר שלח ידו על הארון וימת שם לפני אלהים׃
1 Chroniques 15:2
אז אמר דויד לא לשאת את ארון האלהים כי אם הלוים כי בם בחר יהוה לשאת את ארון יהוה ולשרתו עד עולם׃
1 Chroniques 15:13
כי למבראשונה לא אתם פרץ יהוה אלהינו בנו כי לא דרשנהו כמשפט׃
1 Corinthiens 11:30-32
30
בעבור זאת יש בכם חולים וחלשים רבים והרבה ישנו המות׃
31
כי אם נבחן את נפשנו לא נהיה נדונים׃
32
וכאשר נדון נוסר על יד האדון למען לא נחיב עם העולם׃