1 Samuel 1:6-8
6
וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעמה כי סגר יהוה בעד רחמה׃
7
וכן יעשה שנה בשנה מדי עלתה בבית יהוה כן תכעסנה ותבכה ולא תאכל׃
8
ויאמר לה אלקנה אישה חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירע לבבך הלוא אנכי טוב לך מעשרה בנים׃
Esaïe 4:1
והחזיקו שבע נשים באיש אחד ביום ההוא לאמר לחמנו נאכל ושמלתנו נלבש רק יקרא שמך עלינו אסף חרפתנו׃
Osée 9:11
אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון׃
Luc 1:25
ככה עשה לי יהוה בימי פקדו אותי לאסף את חרפתי בתוך בני אדם׃
1 Samuel 15:35
ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו כי התאבל שמואל אל שאול ויהוה נחם כי המליך את שאול על ישראל׃
Esaïe 22:14
ונגלה באזני יהוה צבאות אם יכפר העון הזה לכם עד תמתון אמר אדני יהוה צבאות׃
Matthieu 1:25
ולא ידעה עד כי ילדה בן את בכורה ויקרא את שמו ישוע׃