1 Rois 8:55
ויעמד ויברך את כל קהל ישראל קול גדול לאמר׃
1 Chroniques 16:2
ויכל דויד מהעלות העלה והשלמים ויברך את העם בשם יהוה׃
2 Chroniques 6:3
ויסב המלך את פניו ויברך את כל קהל ישראל וכל קהל ישראל עומד׃
2 Chroniques 30:18
כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה יששכר וזבלון לא הטהרו כי אכלו את הפסח בלא ככתוב כי התפלל יחזקיהו עליהם לאמר יהוה הטוב יכפר בעד׃
2 Chroniques 30:19
כל לבבו הכין לדרוש האלהים יהוה אלהי אבותיו ולא כטהרת הקדש׃
2 Chroniques 30:27
ויקמו הכהנים הלוים ויברכו את העם וישמע בקולם ותבוא תפלתם למעון קדשו לשמים׃
Actes 3:26
לכם בראשונה העמיד האלהים את עבדו ישוע וישלחהו לברך אתכם בשובכם כל איש מרע מעלליכם׃
Génèse 14:19
ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ׃
Exode 39:43
וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה׃
Lévitique 9:22
וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם וירד מעשת החטאת והעלה והשלמים׃
Lévitique 9:23
ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד יהוה אל כל העם׃
Hébreux 7:1-7
1
כי זה מלכי צדק מלך שלם כהן לאל עליון אשר יצא לקראת אברהם בשובו מהכות את המלכים ויברכהו׃
2
ואשר חלק לו אברהם מעשר מכל שמו יפרש מלך הצדק ועוד מלך שלם הוא מלך השלום׃
3
באין אב באין אם באין יחש ולימיו אין תחלה ולחייו אין סוף כי אם נדמה לבן האלהים הוא עומד בכהנתו לנצח׃
4
ראו עתה מה גדול הוא אשר גם אברהם אבינו נתן לו מעשר מראשית השלל׃
5
הן אלה מבני לוי אשר נחלי את הכהנה יש להם חק על פי התורה לקחת את המעשרות מן העם מן אחיהם אשר אף הם יצאי ירך אברהם׃
6
ואשר איננו מתיחש למשפחתם הוא לקח את המעשר מן אברהם ויברך את אשר היתה לו ההבטחה׃
7
והנה נכון הדבר כי הקטן יברך על ידי הגדול ממנו׃