2 Samuel 5:1
ויבאו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה ויאמרו לאמר הננו עצמך ובשרך אנחנו׃
1 Rois 8:1
אז יקהל שלמה את זקני ישראל את כל ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל אל המלך שלמה ירושלם להעלות את ארון ברית יהוה מעיר דוד היא ציון׃
1 Chroniques 13:1-4
1
ויועץ דויד עם שרי האלפים והמאות לכל נגיד׃
2
ויאמר דויד לכל קהל ישראל אם עליכם טוב ומן יהוה אלהינו נפרצה נשלחה על אחינו הנשארים בכל ארצות ישראל ועמהם הכהנים והלוים בערי מגרשיהם ויקבצו אלינו׃
3
ונסבה את ארון אלהינו אלינו כי לא דרשנהו בימי שאול׃
4
ויאמרו כל הקהל לעשות כן כי ישר הדבר בעיני כל העם׃
Psaumes 132:1-6
1
שיר המעלות זכור יהוה לדוד את כל ענותו׃
2
אשר נשבע ליהוה נדר לאביר יעקב׃
3
אם אבא באהל ביתי אם אעלה על ערש יצועי׃
4
אם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה׃
5
עד אמצא מקום ליהוה משכנות לאביר יעקב׃
6
הנה שמענוה באפרתה מצאנוה בשדי יער׃