2 Samuel 7:16
ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך כסאך יהיה נכון עד עולם׃
1 Chroniques 14:2
וידע דויד כי הכינו יהוה למלך על ישראל כי נשאת למעלה מלכותו בעבור עמו ישראל׃
1 Rois 10:9
יהי יהוה אלהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על כסא ישראל באהבת יהוה את ישראל לעלם וישימך למלך לעשות משפט וצדקה׃
2 Chroniques 2:11
ויאמר חורם מלך צר בכתב וישלח אל שלמה באהבת יהוה את עמו נתנך עליהם מלך׃
Ester 4:14
כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות׃
Esaïe 1:25-27
25
ואשיבה ידי עליך ואצרף כבר סיגיך ואסירה כל בדיליך׃
26
ואשיבה שפטיך כבראשנה ויעציך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה׃
27
ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה׃
Daniel 2:30
ואנה לא בחכמה די איתי בי מן כל חייא רזא דנה גלי לי להן על דברת די פשרא למלכא יהודעון ורעיוני לבבך תנדע׃