1 Chroniques 11:15-19
15
וירדו שלושה מן השלושים ראש על הצר אל דויד אל מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים׃
16
ודויד אז במצודה ונציב פלשתים אז בבית לחם׃
17
ויתאו דויד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער׃
18
ויבקעו השלשה במחנה פלשתים וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דויד ולא אבה דויד לשתותם וינסך אתם ליהוה׃
19
ויאמר חלילה לי מאלהי מעשות זאת הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם כי בנפשותם הביאום ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגבורים׃
Josué 12:15
מלך לבנה אחד מלך עדלם אחד׃
Josué 15:35
ירמות ועדלם שוכה ועזקה׃
1 Samuel 22:1
וילך דוד משם וימלט אל מערת עדלם וישמעו אחיו וכל בית אביו וירדו אליו שמה׃
Michée 1:15
עד הירש אבי לך יושבת מרשה עד עדלם יבוא כבוד ישראל׃
2 Samuel 5:18
ופלשתים באו וינטשו בעמק רפאים׃
2 Samuel 5:22
ויספו עוד פלשתים לעלות וינטשו בעמק רפאים׃
1 Chroniques 11:15
וירדו שלושה מן השלושים ראש על הצר אל דויד אל מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים׃
1 Chroniques 14:9
ופלשתים באו ויפשטו בעמק רפאים׃
Esaïe 17:5
והיה כאסף קציר קמה וזרעו שבלים יקצור והיה כמלקט שבלים בעמק רפאים׃