2 Samuel 12:1-3
1
וישלח יהוה את נתן אל דוד ויבא אליו ויאמר לו שני אנשים היו בעיר אחת אחד עשיר ואחד ראש׃
2
לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאד׃
3
ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה ותגדל עמו ועם בניו יחדו מפתו תאכל ומכסו תשתה ובחיקו תשכב ותהי לו כבת׃
Juges 9:8-15
8
הלוך הלכו העצים למשח עליהם מלך ויאמרו לזית מלוכה עלינו׃
9
ויאמר להם הזית החדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים׃
10
ויאמרו העצים לתאנה לכי את מלכי עלינו׃
11
ותאמר להם התאנה החדלתי את מתקי ואת תנובתי הטובה והלכתי לנוע על העצים׃
12
ויאמרו העצים לגפן לכי את מלוכי עלינו׃
13
ותאמר להם הגפן החדלתי את תירושי המשמח אלהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים׃
14
ויאמרו כל העצים אל האטד לך אתה מלך עלינו׃
15
ויאמר האטד אל העצים אם באמת אתם משחים אתי למלך עליכם באו חסו בצלי ואם אין תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון׃