2 Samuel 11:25
ויאמר דוד אל המלאך כה תאמר אל יואב אל ירע בעיניך את הדבר הזה כי כזה וכזה תאכל החרב החזק מלחמתך אל העיר והרסה וחזקהו׃
Job 30:23
כי ידעתי מות תשיבני ובית מועד לכל חי׃
Job 34:15
יגוע כל בשר יחד ואדם על עפר ישוב׃
Psaumes 90:3
תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם׃
Psaumes 90:10
ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה ורהבם עמל ואון כי גז חיש ונעפה׃
Ecclesiaste 3:19
כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל׃
Ecclesiaste 3:20
הכל הולך אל מקום אחד הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר׃
Ecclesiaste 9:5
כי החיים יודעים שימתו והמתים אינם יודעים מאומה ואין עוד להם שכר כי נשכח זכרם׃
Hébreux 9:27
וכאשר נגזר על בני אדם פעם אחת המות ואחריו הדין׃
Job 14:7-12
7
כי יש לעץ תקוה אם יכרת ועוד יחליף וינקתו לא תחדל׃
8
אם יזקין בארץ שרשו ובעפר ימות גזעו׃
9
מריח מים יפרח ועשה קציר כמו נטע׃
10
וגבר ימות ויחלש ויגוע אדם ואיו׃
11
אזלו מים מני ים ונהר יחרב ויבש׃
12
ואיש שכב ולא יקום עד בלתי שמים לא יקיצו ולא יערו משנתם׃
Job 14:14-12
Psaumes 22:14
כמים נשפכתי והתפרדו כל עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי׃
Psaumes 79:3
שפכו דמם כמים סביבות ירושלם ואין קובר׃
Deutéronome 10:17
כי יהוה אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדל הגבר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד׃
Job 34:19
אשר לא נשא פני שרים ולא נכר שוע לפני דל כי מעשה ידיו כלם׃
Matthieu 22:16
וישלחו אליו את תלמידיהם עם ההורדוסיים לאמר רבי ידענו כי איש אמת אתה ותורה באמת את דרך אלהים ולא תגור מפני איש כי אינך מכיר פני אדם׃
Actes 10:34
ויפתח פטרוס את פיו ויאמר עתה ידעתי באמת כי האלהים איננו נשא פנים׃
Romains 2:11
כי אין משא פנים עם האלהים׃
1 Pierre 1:17
ואם אב תקראו לאלהים השפט בבלי משא פנים כפי מעללי איש ואיש התהלכו נא ביראה בימי מגוריכם׃
Exode 21:13
ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה׃
Lévitique 26:40
והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי׃
Nombres 35:15
לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה׃
Nombres 35:25
והצילו העדה את הרצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן הקדש׃
Nombres 35:28
כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדל ואחרי מות הכהן הגדל ישוב הרצח אל ארץ אחזתו׃
Esaïe 50:1
כה אמר יהוה אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו הן בעונתיכם נמכרתם ובפשעיכם שלחה אמכם׃
Esaïe 50:2
מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה הקצור קצרה ידי מפדות ואם אין בי כח להציל הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר תבאש דגתם מאין מים ותמת בצמא׃