1 Samuel 31:1
ופלשתים נלחמים בישראל וינסו אנשי ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר הגלבע׃
1 Chroniques 10:1
ופלשתים נלחמו בישראל וינס איש ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר גלבע׃
1 Chroniques 10:8
ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את החללים וימצאו את שאול ואת בניו נפלים בהר גלבע׃
Juges 5:23
אורו מרוז אמר מלאך יהוה ארו ארור ישביה כי לא באו לעזרת יהוה לעזרת יהוה בגבורים׃
Job 3:3-10
3
יאבד יום אולד בו והלילה אמר הרה גבר׃
4
היום ההוא יהי חשך אל ידרשהו אלוה ממעל ואל תופע עליו נהרה׃
5
יגאלהו חשך וצלמות תשכן עליו עננה יבעתהו כמרירי יום׃
6
הלילה ההוא יקחהו אפל אל יחד בימי שנה במספר ירחים אל יבא׃
7
הנה הלילה ההוא יהי גלמוד אל תבא רננה בו׃
8
יקבהו אררי יום העתידים ערר לויתן׃
9
יחשכו כוכבי נשפו יקו לאור ואין ואל יראה בעפעפי שחר׃
10
כי לא סגר דלתי בטני ויסתר עמל מעיני׃
Esaïe 5:6
ואשיתהו בתה לא יזמר ולא יעדר ועלה שמיר ושית ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר׃
Jérémie 20:14-16
14
ארור היום אשר ילדתי בו יום אשר ילדתני אמי אל יהי ברוך׃
15
ארור האיש אשר בשר את אבי לאמר ילד לך בן זכר שמח שמחהו׃
16
והיה האיש ההוא כערים אשר הפך יהוה ולא נחם ושמע זעקה בבקר ותרועה בעת צהרים׃
Joël 1:9
הכרת מנחה ונסך מבית יהוה אבלו הכהנים משרתי יהוה׃
Joël 2:14
מי יודע ישוב ונחם והשאיר אחריו ברכה מנחה ונסך ליהוה אלהיכם׃
1 Samuel 10:1
ויקח שמואל את פך השמן ויצק על ראשו וישקהו ויאמר הלוא כי משחך יהוה על נחלתו לנגיד׃
Esaïe 21:5
ערך השלחן צפה הצפית אכול שתה קומו השרים משחו מגן׃