Lévitique 11:1-47
1
וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר אלהם׃
2
דברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ׃
3
כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו׃
4
אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם׃
5
ואת השפן כי מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס טמא הוא לכם׃
6
ואת הארנבת כי מעלת גרה הוא ופרסה לא הפריסה טמאה הוא לכם׃
7
ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם׃
8
מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם לכם׃
9
את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אתם תאכלו׃
10
וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם׃
11
ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו׃
12
כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים שקץ הוא לכם׃
13
ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו שקץ הם את הנשר ואת הפרס ואת העזניה׃
14
ואת הדאה ואת האיה למינה׃
15
את כל ערב למינו׃
16
ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו׃
17
ואת הכוס ואת השלך ואת הינשוף׃
18
ואת התנשמת ואת הקאת ואת הרחם׃
19
ואת החסידה האנפה למינה ואת הדוכיפת ואת העטלף׃
20
כל שרץ העוף ההלך על ארבע שקץ הוא לכם׃
21
אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההלך על ארבע אשר לא כרעים ממעל לרגליו לנתר בהן על הארץ׃
22
את אלה מהם תאכלו את הארבה למינו ואת הסלעם למינהו ואת החרגל למינהו ואת החגב למינהו׃
23
וכל שרץ העוף אשר לו ארבע רגלים שקץ הוא לכם׃
24
ולאלה תטמאו כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב׃
25
וכל הנשא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב׃
26
לכל הבהמה אשר הוא מפרסת פרסה ושסע איננה שסעת וגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כל הנגע בהם יטמא׃
27
וכל הולך על כפיו בכל החיה ההלכת על ארבע טמאים הם לכם כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב׃
28
והנשא את נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב טמאים המה לכם׃
29
וזה לכם הטמא בשרץ השרץ על הארץ החלד והעכבר והצב למינהו׃
30
והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת׃
31
אלה הטמאים לכם בכל השרץ כל הנגע בהם במתם יטמא עד הערב׃
32
וכל אשר יפל עליו מהם במתם יטמא מכל כלי עץ או בגד או עור או שק כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא וטמא עד הערב וטהר׃
33
וכל כלי חרש אשר יפל מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא ואתו תשברו׃
34
מכל האכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא׃
35
וכל אשר יפל מנבלתם עליו יטמא תנור וכירים יתץ טמאים הם וטמאים יהיו לכם׃
36
אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור ונגע בנבלתם יטמא׃
37
וכי יפל מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא׃
38
וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם׃
39
וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה הנגע בנבלתה יטמא עד הערב׃
40
והאכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב והנשא את נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב׃
41
וכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל׃
42
כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגלים לכל השרץ השרץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם׃
43
אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם׃
44
כי אני יהוה אלהיכם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ׃
45
כי אני יהוה המעלה אתכם מארץ מצרים להית לכם לאלהים והייתם קדשים כי קדוש אני׃
46
זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרמשת במים ולכל נפש השרצת על הארץ׃
47
להבדיל בין הטמא ובין הטהר ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל׃
Lévitique 22:8
נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה אני יהוה׃
Deutéronome 12:15
רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך בכל שעריך הטמא והטהור יאכלנו כצבי וכאיל׃
Deutéronome 14:3-21
3
לא תאכל כל תועבה׃
4
זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים׃
5
איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר׃
6
וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו׃
7
אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם׃
8
ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו׃
9
את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו׃
10
וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם׃
11
כל צפור טהרה תאכלו׃
12
וזה אשר לא תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה׃
13
והראה ואת האיה והדיה למינה׃
14
ואת כל ערב למינו׃
15
ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו׃
16
את הכוס ואת הינשוף והתנשמת׃
17
והקאת ואת הרחמה ואת השלך׃
18
והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף׃
19
וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו׃
20
כל עוף טהור תאכלו׃
21
לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו׃
Actes 10:12-15
12
ובתוכו מכל בהמת הארץ וחיה ורמש ועוף השמים׃
13
ויהי קול אליו לאמר קום פטרוס זבח ואכל׃
14
ויאמר פטרוס חלילה לי אדני כי מעולם לא אכלתי כל פגול וטמא׃
15
ויהי עוד קול אליו פעם שנית לאמר את אשר טהר האלהים אתה אל תטמאנו׃
1 Timothée 4:3-5
3
אסרים לקחת אשה ומנעים ממיני מאכל אשר בראם האלהים שיאכלות בתודה המאמינים וידעי האמת׃
4
כי כל בריאת אלהים טובה היא ואין דבר משקץ אם יאכל בתודה׃
5
כי יקדש בדבר אלהים ובתפלה׃
Génèse 1:29
ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃
Génèse 1:30
ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן׃
Psaumes 104:14
מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא לחם מן הארץ׃
Psaumes 104:15
ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד׃
Romains 14:3
האכל אל יבז את אשר לא יאכל ואשר לא יאכל אל ידין את האכל כי קבל אתו האלהים׃
Romains 14:14
ידעתי ומבטח אני באדון ישוע כי אין דבר טמא בפני עצמו ורק טמא הוא למי שיחשבנו לו לטמא׃
Romains 14:17
כי מלכות האלהים איננה אכילה ושתיה כי צדקה היא ושלום ושמחה ברוח הקדש׃
Romains 14:20
אל תהרוס את מעשה אלהים על דבר מאכל הן הכל טהור הוא אבל רע לאדם אשר יאכלנו במכשל לבו׃
1 Corinthiens 10:23
הכל ברשותי אבל אין הכל מועיל הכל ברשותי אבל אין הכל בנה׃
1 Corinthiens 10:25
כל הנמכר במקולין אתו תאכלו ואל תחקרו מפני מכשל הלב׃
1 Corinthiens 10:26
כי ליהוה הארץ ומלואה׃
1 Corinthiens 10:31
לכן אם תאכלו או אם תשתו או כל אשר תעשו את הכל עשו לכבוד אלהים׃
Colossiens 2:16
על כן לא ידין איש אתכם על דבר מאכל ומשקה או בענין המועדים וראשי חדשים ושבתות׃
Colossiens 2:21
אל תאחז אל תטעם אל תגע׃
Colossiens 2:22
והם כלם לכליון בתשמישם לפי מצות אנשים ולמודיהם׃
1 Timothée 4:3
אסרים לקחת אשה ומנעים ממיני מאכל אשר בראם האלהים שיאכלות בתודה המאמינים וידעי האמת׃
1 Timothée 4:4
כי כל בריאת אלהים טובה היא ואין דבר משקץ אם יאכל בתודה׃