Génèse 3:18
וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה׃
Génèse 3:19
בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב׃
Génèse 3:23
וישלחהו יהוה אלהים מגן עדן לעבד את האדמה אשר לקח משם׃
Génèse 4:2
ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה׃
Génèse 5:29
ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה יהוה׃
Proverbes 10:11
מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃
Proverbes 12:11
עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף ריקים חסר לב׃
Ecclesiaste 5:9
ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד׃
Esaïe 28:24-26
24
הכל היום יחרש החרש לזרע יפתח וישדד אדמתו׃
25
הלוא אם שוה פניה והפיץ קצח וכמן יזרק ושם חטה שורה ושערה נסמן וכסמת גבלתו׃
26
ויסרו למשפט אלהיו יורנו׃
Deutéronome 20:6
ומי האיש אשר נטע כרם ולא חללו ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו׃
Deutéronome 28:30
אשה תארש ואיש אחר ישגלנה בית תבנה ולא תשב בו כרם תטע ולא תחללנו׃
Proverbes 24:30
על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב׃
Cantique des Cantiques 1:6
אל תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו בי שמני נטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתי׃
1 Corinthiens 9:7
מי הלך לצבא במשכרת של עצמו מי נטע כרם ולא יאכל את פריו מי רעה עדר ומחלב העדר לא יאכל׃