Deutéronome 28:65
ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש׃
Ezechiel 7:16
ופלטו פליטיהם והיו אל ההרים כיוני הגאיות כלם המות איש בעונו׃
Matthieu 11:28
לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם׃
Jean 16:33
את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם׃
Psaumes 116:7
שובי נפשי למנוחיכי כי יהוה גמל עליכי׃
Esaïe 60:8
מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארבתיהם׃