Lévitique 11:15
את כל ערב למינו׃
1 Rois 17:4
והיה מהנחל תשתה ואת הערבים צויתי לכלכלך שם׃
1 Rois 17:6
והערבים מביאים לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערב ומן הנחל ישתה׃
Job 38:41
מי יכין לערב צידו כי ילדו אל אל ישועו יתעו לבלי אכל׃
Psaumes 147:9
נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו׃