Lévitique 1:9
וקרבו וכרעיו ירחץ במים והקטיר הכהן את הכל המזבחה עלה אשה ריח ניחוח ליהוה׃
Lévitique 1:13
והקרב והכרעים ירחץ במים והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה׃
Lévitique 1:17
ושסע אתו בכנפיו לא יבדיל והקטיר אתו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה׃
Lévitique 26:31
ונתתי את עריכם חרבה והשמותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם׃
Cantique des Cantiques 4:10
מה יפו דדיך אחתי כלה מה טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל בשמים׃
Cantique des Cantiques 4:11
נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון׃
Esaïe 65:6
הנה כתובה לפני לא אחשה כי אם שלמתי ושלמתי על חיקם׃
Ezechiel 20:41
בריח ניחח ארצה אתכם בהוציאי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפצתם בם ונקדשתי בכם לעיני הגוים׃
Amos 5:21
שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם׃
Amos 5:22
כי אם תעלו לי עלות ומנחתיכם לא ארצה ושלם מריאיכם לא אביט׃
2 Corinthiens 2:15
כי ריח ניחח המשיח אנחנו לאלהים גם בתוך הנושעים וגם בתוך האבדים׃
Ephésiens 5:2
והתהלכו באהבה כאשר גם המשיח אהב אתנו והקריב את נפשו בעדנו לקרבן וזבח לאלהים לריח ניחוח׃
Philippiens 4:18
ואני קבלתי את הכל ויש לי די והותר ואני נמלאתי ריח ניחח בקבלי מידי אפפרודיטוס את כל אשר שלחתם זבח ערב ורצוי לאלהים׃
Génèse 3:17
ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך׃
Génèse 4:12
כי תעבד את האדמה לא תסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ׃
Génèse 5:29
ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה יהוה׃
Génèse 6:17
ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמים כל אשר בארץ יגוע׃
Génèse 6:5
וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום׃
Job 14:4
מי יתן טהור מטמא לא אחד׃
Job 15:14-16
14
מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד אשה׃
15
הן בקדשו לא יאמין ושמים לא זכו בעיניו׃
16
אף כי נתעב ונאלח איש שתה כמים עולה׃
Psaumes 51:5
הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי׃
Psaumes 58:3
זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב׃
Proverbes 20:9
מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי׃
Ecclesiaste 7:20
כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא׃
Esaïe 47:12
עמדי נא בחבריך וברב כשפיך באשר יגעת מנעוריך אולי תוכלי הועיל אולי תערוצי׃
Esaïe 47:15
כן היו לך אשר יגעת סחריך מנעוריך איש לעברו תעו אין מושיעך׃
Esaïe 48:8
גם לא שמעת גם לא ידעת גם מאז לא פתחה אזנך כי ידעתי בגוד תבגוד ופשע מבטן קרא לך׃
Esaïe 53:6
כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עון כלנו׃
Jérémie 8:6
הקשבתי ואשמע לוא כן ידברו אין איש נחם על רעתו לאמר מה עשיתי כלה שב במרצותם כסוס שוטף במלחמה׃
Jérémie 17:9
עקב הלב מכל ואנש הוא מי ידענו׃
Jérémie 18:12
ואמרו נואש כי אחרי מחשבותינו נלך ואיש שררות לבו הרע נעשה׃
Matthieu 15:19
כי מן הלב יוצאות מחשבות רע רציחות נאופים זנונים גנבות עדיות שקר וגדופים׃
Jean 3:6
הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא׃
Romains 1:21
יען בדעתם את האלהים לא כבדהו כאלהים וגם לא הודו לו כי אם הלכו אחרי ההבל במועצותיהם ויחשך לבם הנבער׃
Romains 3:23
כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלהים המה׃
Romains 8:7
יען מחשבת הבשר רק שנאת אלהים היא באשר לא תשתעבד לתורת האלהים ואף איננה יכולה׃
Romains 8:8
ואשר המה בבשר לא יוכלו להיות רצוים לאלהים׃
Ephésiens 2:1-3
1
גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאתיכם׃
2
אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה כרצון שר ממשלת האויר והוא הרוח הפעל כעת בבני המרי׃
3
וגם אנחנו כלנו בתוכם הלכנו לפנים בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי אך בני רגז בטבענו כאשר בני אדם׃
Jacques 1:14
כי אם ינסה כל איש בתאות נפשו אשר תסיתהו ותפתהו׃
Jacques 1:15
ואחרי כן הרתה התאות ותלד חטא והחטא כי נשלם יוליד את המות׃
Jacques 4:1
מאין המלחמות והמדנים אשר ביניכם הלא מתוך התאות המתגרות באבריכם׃
Jacques 4:2
אתם מתאוים ואין לכם תרצחו ותקנאו והשג לא תשיגו תריבו ותלחמו ואין לכם יען אשר לא התפללתם׃
1 Jean 5:19
ידענו כי מאלהים אנחנו וכל העולם ברע הוא׃
Génèse 9:11-15
11
והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ׃
12
ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדרת עולם׃
13
את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ׃
14
והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן׃
15
וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר׃
Esaïe 54:9
כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצף עליך ומגער בך׃
Esaïe 54:10
כי ההרים ימושו והגבעות תמוטנה וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך יהוה׃
2 Pierre 3:6
ובמים אבדה תבל מאז כי נשטפה במי המבול׃
2 Pierre 3:7
גם השמים והארץ אשר לפנינו נצפנו בדברו והם שמורים לאש ליום הדין ואבד אנשי הרשע׃