Génèse 7:11
בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל מעינת תהום רבה וארבת השמים נפתחו׃
Proverbes 8:28
באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות תהום׃
Jonas 2:3
ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל משבריך וגליך עלי עברו׃
Job 37:11-13
11
אף ברי יטריח עב יפיץ ענן אורו׃
12
והוא מסבות מתהפך בתחבולתו לפעלם כל אשר יצום על פני תבל ארצה׃
13
אם לשבט אם לארצו אם לחסד ימצאהו׃
Job 38:37
מי יספר שחקים בחכמה ונבלי שמים מי ישכיב׃
Matthieu 8:9
כי אנכי איש נתון תחת השלטון וגם יש תחת ידי אנשי צבא ואמרתי לזה לך והלך ולזה בוא ובא ולעבדי עשה זאת ועשה׃
Matthieu 8:26
ויאמר אליהם קטני האמונה למה זה יראתם ויקם ויגער ברוחות ובים ותהי דממה גדולה׃
Matthieu 8:27
ויתמהו האנשים ויאמרו מי אפוא הוא אמר גם הרוחות והים לו ישמעון׃