Génèse 7:14
המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמש הרמש על הארץ למינהו וכל העוף למינהו כל צפור כל כנף׃
Génèse 7:15
ויבאו אל נח אל התבה שנים שנים מכל הבשר אשר בו רוח חיים׃
Génèse 1:22
ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ׃
Génèse 9:1
ויברך אלהים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ׃
Génèse 9:7
ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה׃
Psaumes 107:38
ויברכם וירבו מאד ובהמתם לא ימעיט׃
Psaumes 144:13
מזוינו מלאים מפיקים מזן אל זן צאוננו מאליפות מרבבות בחוצותינו׃
Psaumes 144:14
אלופינו מסבלים אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו׃
Jérémie 31:27
הנה ימים באים נאם יהוה וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה׃
Jérémie 31:28
והיה כאשר שקדתי עליהם לנתוש ולנתוץ ולהרס ולהאביד ולהרע כן אשקד עליהם לבנות ולנטוע נאם יהוה׃