Psaumes 27:14
קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃
Psaumes 130:5
קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי׃
Psaumes 130:6
נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר׃
Esaïe 8:17
וחכיתי ליהוה המסתיר פניו מבית יעקב וקויתי לו׃
Esaïe 25:9
ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה יהוה קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו׃
Esaïe 26:8
אף ארח משפטיך יהוה קוינוך לשמך ולזכרך תאות נפש׃
Esaïe 30:18
ולכן יחכה יהוה לחננכם ולכן ירום לרחמכם כי אלהי משפט יהוה אשרי כל חוכי לו׃
Habaquq 2:3
כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא יאחר׃
Jacques 5:7
לכן אחי דמו והוחילו עד בוא האדון הנה האכר מחכה לטוב תבואת האדמה בהוחילו כי ירד עליה גשם יורה ומלקוש׃
Jacques 5:8
כן הוחילו גם אתם ואמצו לבבכם כי קרוב האדון לבא׃
Génèse 8:10
ויחל עוד שבעת ימים אחרים ויסף שלח את היונה מן התבה׃
Génèse 2:2
ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה׃
Génèse 2:3
ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות׃