Psaumes 40:1
למנצח לדוד מזמור קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי׃
Esaïe 8:17
וחכיתי ליהוה המסתיר פניו מבית יעקב וקויתי לו׃
Esaïe 26:8
אף ארח משפטיך יהוה קוינוך לשמך ולזכרך תאות נפש׃
Romains 8:25
אבל אם נקוה לאשר לא ראינהו נחכה לו בסבלנות׃
Génèse 8:12
וייחל עוד שבעת ימים אחרים וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד׃
Génèse 7:4
כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה׃
Génèse 7:10
ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ׃