Génèse 19:19
הנה נא מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי ואנכי לא אוכל להמלט ההרה פן תדבקני הרעה ומתי׃
Exode 33:12-17
12
ויאמר משה אל יהוה ראה אתה אמר אלי העל את העם הזה ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני׃
13
ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה׃
14
ויאמר פני ילכו והנחתי לך׃
15
ויאמר אליו אם אין פניך הלכים אל תעלנו מזה׃
16
ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך הלוא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה׃
17
ויאמר יהוה אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם׃
Psaumes 84:11
כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע טוב להלכים בתמים׃
Psaumes 145:20
שומר יהוה את כל אהביו ואת כל הרשעים ישמיד׃
Proverbes 3:4
ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם׃
Proverbes 8:35
כי מצאי מצאי חיים ויפק רצון מיהוה׃
Proverbes 12:2
טוב יפיק רצון מיהוה ואיש מזמות ירשיע׃
Jérémie 31:2
כה אמר יהוה מצא חן במדבר עם שרידי חרב הלוך להרגיעו ישראל׃
Luc 1:30
ויאמר לה המלאך אל תיראי מרים כי מצאת חן לפני האלהים׃
Actes 7:46
והוא מצא חן בעיני אלהים וישאל למצא משכנות לאלהי יעקב׃
Romains 4:4
הנה הפעל לא יחשב לו שכרו על פי החסד כי אם על פי החוב׃
Romains 11:6
ואם היתה זאת על ידי החסד לא היתה מתוך המעשים כי לולי כן החסד איננו עוד חסד ואם היתה מתוך המעשים איננו עוד חסד כי לולי כן המעשים יחדל להיות מעשה׃
1 Corinthiens 15:10
אבל בחסד אלהים הייתי מה שהייתי וחסדו עלי לא היה לריק כי יותר מכלם עבדתי ולא אני כי אם חסד אלהים אשר עמדי׃
Galates 1:15
אך כאשר היה רצון האלהים אשר הבדיל אתי מרחם אמי ויקראני בחסדו׃
2 Timothée 1:18
יתן לו האדון למצא רחמים מלפני יהוה ביום ההוא ורב שרותו אשר שרת באפסוס אתה ידעת היטב׃
Tite 2:11
כי הופיע חסד אלהים להושיע את כל בני האדם׃
Tite 3:7
למען נצדק בחסדו ונירש לפי התקוה את חיי העולמים׃
Hébreux 4:16
על כן נקרבה בבטחון אל כסא החסד לשאת רחמים ולמצא חסד לעזרה בעתה׃
2 Pierre 2:5
וגם על דורות קדם לא חס וישמר רק את נח השמיני קרא הצדק בהביאו את המבול על דור הרשעים׃