Génèse 7:5
ויעש נח ככל אשר צוהו יהוה׃
Génèse 7:9
שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהים את נח׃
Génèse 7:16
והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו׃
Génèse 17:23
ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים׃
Exode 40:16
ויעש משה ככל אשר צוה יהוה אתו כן עשה׃
Exode 40:19
ויפרש את האהל על המשכן וישם את מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה׃
Exode 40:21
ויבא את הארן אל המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון העדות כאשר צוה יהוה את משה׃
Exode 40:23
ויערך עליו ערך לחם לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה׃
Exode 40:25
ויעל הנרת לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה׃
Exode 40:27
ויקטר עליו קטרת סמים כאשר צוה יהוה את משה׃
Exode 40:32
בבאם אל אהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו כאשר צוה יהוה את משה׃
Deutéronome 12:32
את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו לעשות לא תסף עליו ולא תגרע ממנו׃
Matthieu 7:24-27
24
לכן כל השמע את דברי אלה ועשה אתם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע׃
25
וירד הגשם וישטפו הנהרות וישבו הרוחות ויגעו בבית ההוא ולא נפל כי יסד על הסלע׃
26
וכל השמע את דברי אלה ולא יעשה אתם ידמה לאיש בער אשר בנה את ביתו על החול׃
27
וירד הגשם וישטפו הנהרות וישבו הרוחות ויפגעו בבית ההוא ויפל ותהי מפלתו גדולה׃
Jean 2:5
ותאמר אמו אל המשרתים ככל אשר יאמר לכם תעשו׃
Jean 15:14
ואתם ידידי אתם אם תעשו את אשר אני מצוה אתכם׃
Hébreux 11:7
באמונה בנה נח ביראת יהוה את התבה להצלת ביתו אתרי אשר צוה על דברים לא נראים עדין וירשע בה את העולם ויהי לירש הצדקה עקב האמונה׃
Hébreux 11:8
באמונה שמע אברהם כאשר נקרא ללכת אל הארץ אשר יירשנה ויצא ולא ידע אנה יבוא׃
1 Jean 5:3
כי זאת אהבת אלהים היא אשר נשמר את מצותיו ומצותיו אינן כבדות׃
1 Jean 5:4
כי כל הנולד מאת האלהים מנצח את העולם ואמונתנו הנצחון המנצח את העולם׃